English
 
 
 

 
CONTACTS
6 Rodyny Barvinskykh Street
Ternopil city, Ukraine
Tel. +38 (0352) 523800
The private clinic of aesthetic stomatology of Proshchyn

6 Rodyny Barvinskykh Street, Ternopil city, Ukraine
Tel. +38 (0352) 523800, fax +38 (0352) 523900, +38 (0352) 234679
e-mail:


 .     .  
2005 - 2018 The private clinic of aesthetic stomatology of Proshchyn